واردات موقت کالا | مقررات و نحوه ورود موقت کالا به چه صورت است

واردات موقت کالا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه گمرک، کالاهايي که به صورت موقت وارد کشور مي شوند، در صورتي که نياز به تامين ارز نداشته باشند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نيستند.

گمرک جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنامه اي به گمرکات اجرايي کشور اعلام کرد: با عنايت به اعلام قبلي سازمان توسعه تجارت ايران در سال 1392 مبني بر عدم نياز به ثبت سفارش براي ترخيص کالاهاي تحت رويه ورود موقت براي پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکي، به پيوست تصوير نامه شماره 97.51927 مورخ 22 ارديبهشت 97 معاون محترم بانک مرکزي به منضم صورتجلسه هشتم کارگروه موضوع ماده 14 تصويبنامه شماره 55300.ت. 4353 مورخ 97.1.22 ارسال و اعلام ميدارد: مطابق بند 3 صورتجلسه موصوف، کالاهايي که به صورت موقت به کشور وارد مي شوند، در صورتي که نياز به تامين ارز نداشته باشند، با توجه به اينکه واردات قطعي تلقي نمي شود، مشمول ضوابط ثبت سفارش نيستند.

تبصره 1: رويه لازم براي تامين ارز واردکنندگاني که در زمان تعيين منشاء ارز گزينه خريد نسيه را انتخاب کردند، توسط بانک مرکزي ابلاغ شده است.

تبصره 2: موارد مورد بررسي در کارگروه مذکور شامل ثبت سفارش هاي مرتبط با وزارت بهداشت نيست و با اين دسته از ثبت سفارش ها مطابق توافق به عمل آمده با وزارت بهداشت برخورد خواهد شد.

صادرکنندگاني که متعهد به فروش ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نيما نيستند، مي توانند نسبت به واگذاري حق امتياز پروانه صادراتي خود به واردکنندگان غير براي واردات کالاهاي مشخصي که توسط وزارت صمت تعيين مي شود، اقدام نمايند. تعهدات ارزي آن صادرکنندگان با واگذاري حق امتياز مذکور با درج در سامانه جامع تجارت و ثبت در دفاتر قانوني قابل تسويه است و واردکنندگان مذکور متعهد به ارايه پروانه ترخيص کالاهاي وارداتي هستند. دستورالعمل اجرايي اين بند به همراه جزييات توسط وزارت صمت و در صورت لزوم با همکاري بانک مرکزي آماده و ابلاغ مي شود

 

تشريفات ورود و تخصیص کالاى ورود موقت -ورود موقت کالا

به منظور هماهنگى و تسريع در امور مربوط به ورود و ترخيص کالاهاى ورود موقت، گمرک ايران مستقيماً با رعايت ضوابط قانونى نسبت به صدور مجوز ورود موقت اقدام مى‌نمايد.
صاحب کالا يا نماينده قانونى او پس از اخذ موافقت گمرک خانه‌اى که کالا در آن تخليه شده تسليم نمايد همچنين اسنادى از قبيل فاکتور، بارنامه، قبض انبار، صورت عدل‌بندى و مجوزهاى مربوطه را ضميمه اظهارنامه نموده و تعهد نمايد که کالا را در ظرف مدتى که در پروانه ورود موقت تعيين مى‌شود از کشور و از راه مجاز خارج نمايد. پس از اظهار کالا به گمرک عمليات ارزيابى و تطبيق مشخصات کالا به اسناد شروع مى‌شود. ارزيابى با اين هدف آغاز مى‌شود که مشخصات دقيق کالا از جهت شناخت به هنگام خروج به‌طور کامل در اظهارنامه قيد شود به‌صورتى که در زمان خروج آن از کشور هيچگونه مشکلى از نظر تطبيق کالاى خروجى با کالاى ورودى به وجود نيايد. با توجه به دستورالعمل وزارت صنايع و معادن واردکنندگان کالا به‌طور موقت اعم از واحدهاى توليدى و تجاري، نياز به اخذ موافقت وزارت‌خانه مذکور را ندارند.

تضميني که طبق مقررات از واردات ورود موقت به عنوان سپرده وصول شده است ، وقتي مسترد مي گردد که کالا در مدت اعتبار پروانه يا قبل از انقضاء مدت آخرين تمديد ، بازگشت داده شده باشد .اگر مدت اعتبار پروانه ورود موقت منقضي شده باشد و اين مدت بيش از يک ماه باشد . سپرده توديعي به درآمد قطعي منظور خواهد شد و مسترد هم نمي شود . اگر اين مدت حداکثر يک ماه و مبني بر عذر موجه باشد . ممکن است سپرده توديعي با اجازه گمرک ايران و با دريافت جريمه مسترد گردد . اگر صاحب کالا بخواهد کالائي را که به عنوان موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف قطعي برساند ، بايد قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه ، درخواست کتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده  و اظهارنامه ورود قطعي براي کالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد . در اين صورت حقوق ورودي کالا که قبلاً به طور سپرده پرداخت شده است با تنظيم پروانه  ورود قطعي به درآمد دولت منظور و مازاد احتمالي سپرده صاحب کالا ، مسترد مي گردد و کسري احتمالي نقداً وصول خواهد شد . 

ورود موقت کالا به منظورهاي زير انجام مي شود

شرکت دادن کالا در نمايشگاه هاي بين المللي و جلسات
ورود موقت کالا براي انجام پروژه هاي عمراني (مثلا تجهيزات ساخت و ساز در جاده ها)
ورود موقت کالا براي انجام پروژه هاي علمي و تحقيقاتي
واردات موقت براي پردازش (ورود موقت مواد اوليه و لوازم و قطعات مورد نياز براي ساختن، تکميل، تعمير يا فرآوري کالاهاي صادراتي)

ماده72ـ کالاهاي زير مي‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ايران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکي وارد شود

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمايشگاهها.
ب ـ دستگاههاي فيلمبرداري و عکسبرداري هوايي و فيلم‌هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
پ ـ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه‌برداري.
ت ـ دستگاهها براي سدسازي، اسکله‌سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اکتشاف و پروژه‌هاي (طرح‌هاي) خاص.
ث ـ دستگاهها براي نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.

ماده81 ـ ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرک ايران است. ميزان کالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرک تعيين مي‌گردد.

تبصره1ـ در صورتي که براي گمرک کيل يا ضرايب مصرف کالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.
تبصره2ـ گمرک ايران تسهيلات لازم براي صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگاني که به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي‌دهند فراهم خواهد کرد.
تبصره3ـ صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداکثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي‌ربط مجاز است

 

برای آشنایی بیشتر با واردات و تعریف واردات مقاله ی مربوطه ی موجود روی سایت را مطالعه کنید.